การตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย

[Note]
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณสนับสนุนเครือข่ายไร้สาย เครื่องพิมพ์บางรุ่นอาจไม่มีเครือข่ายไร้สาย

 • ถ้าเครือข่าย IPv6 ไม่ทำงาน ให้ตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานและลองอีกครั้งโดยใช้ Clear Setting

เริ่มต้นใช้งาน

รู้จักประเภทเครือข่ายของคุณ

โดยปกติแล้ว คุณจะสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องได้เพียงคราวละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

โหมด Infrastructure

โหมดนี้เหมาะสำหรับใช้ทั่วไปในบ้านและ SOHO (สำนักงานขนาดเล็ก/สำนักงานในบ้าน) โหมดนี้ใช้จุดเข้าใช้งานเพื่อสื่อสารกับเครื่องแบบไร้สาย

โหมด Ad Hoc

โหมดนี้จะไม่ใช้จุดเข้าใช้งาน คอมพิวเตอร์ที่มีเครือข่ายไร้สายและเครื่องที่มีเครือข่ายไร้สายสามารถสื่อสารได้โดยตรง

ชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านของเครือข่ายไร้สาย

เครือข่ายไร้สายจะมีระบบความปลอดภัยที่สูงกว่า ดังนั้นเมื่อตั้งค่าจุดเข้าใช้งานเป็นครั้งแรกจะมีการสร้างชื่อเครือข่าย (SSID), ชนิดของระบบความปลอดภัยที่ใช้ และรหัสผ่านของเครือข่ายขึ้น สอบถามข้อมูลนี้จากผู้ดูแลระบบเครือข่ายของท่านก่อนดำเนินการติดตั้งเครื่องพิมพ์ต่อไป

แนะนำวิธีการตั้งค่าระบบไร้สาย

คุณสามารถตั้งค่าเครือข่ายไร้สายได้จากเครื่องพิมพ์หรือจากคอมพิวเตอร์ เลือกวิธีการตั้งค่าจากตารางด้านล่าง

[Note]

คุณอาจไม่สามารถใช้การตั้งค่าเครือข่ายไร้สายบางรูปแบบได้ โดยจะขึ้นอยู่กับรุ่นหรือประเทศที่จำหน่าย

วิธีการตั้งค่า

วิธีการเชื่อมต่อ

คำอธิบายและการอ้างอิง

มี อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ

จากคอมพิวเตอร์

ผู้ใช้งาน Windows ดูที่ จุดเข้าใช้งานผ่านสาย USB

A

ผู้ใช้งาน Macintosh ดูที่ จุดเข้าใช้งานผ่านสาย USB

B

ดูที่ การใช้สายเครือข่าย

C

จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

ดูที่ การใช้ปุ่ม WPS

D

ดูที่ การใช้ปุ่ม เมนู

E

ไม่ มีอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ

จากคอมพิวเตอร์

ผู้ใช้งาน Windows ดูที่ Ad-hoc ผ่านสาย USB

F

ผู้ใช้งาน Macintosh ดูที่ Ad-hoc ผ่านสาย USB

ตั้ง ค่า Wi-Fi Direct

ดูที่ การเปิด/ปิดเครือข่าย Wi-Fi

H

[Note]

หากเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายหรือการติดตั้งไดรเวอร์ โปรดดูหัวข้อการแก้ไขปัญหา (ดูที่ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น)

การใช้ปุ่ม WPS

หากเครื่องของท่านและจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย) รองรับ Wi-Fi Protected Setup™(WPS) แล้ว ท่านสามารถกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายได้อย่างง่ายดายโดยการกดปุ่ม (WPS) บนแผงควบคุม โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

[Note]
 • หากท่านต้องการใช้เครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้โหมด โครงสร้างพื้นฐาน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายเครือข่ายออกจากเครื่องแล้ว ท่านสามารถใช้ปุ่ม WPS (PBC) หรือการใส่ PIN จากคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย) ต่างๆ ได้ ขึ้นอยู่กับจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย) ที่ท่านใช้งานอยู่ อ่านคู่มือผู้ใช้ของจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย) ที่ท่านใช้งานอยู่

 • เมื่อใช้ปุ่ม WPS เพื่อตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย การตั้งค่าความปลอดภัยอาจเปลี่ยนแปลงไป เพื่อป้องกันเหตุการณ์นี้ ให้ล็อคตัวเลือก WPS ไว้สำหรับการตั้งค่าความปลอดภัยของระบบไร้สายปัจจุบัน ชื่อตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์ไร้สาย) ที่คุณกำลังใช้อยู่

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม

 • ตรวจสอบว่าจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย) รองรับ WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

 • ตรวจสอบว่าเครื่องของท่านรองรับ WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

 • คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่าย (โหมด PIN เท่านั้น)

การเลือกประเภท

การเชื่อมต่อเครื่องของท่านเข้ากับเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้ปุ่ม (WPS) บนแผงควบคุมมีอยู่สองวิธี

วิธี Push Button Configuration (PBC) จะช่วยให้ท่านเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่ายแบบไร้สายได้ โดยการกดปุ่ม (WPS) บนแผงควบคุมของเครื่อง และปุ่ม WPS (PBC) บนจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย) ที่เปิดใช้งาน Wi-Fi Protected Setup™(WPS) ตามลำดับ

วิธี Personal Identification Number (PIN) จะช่วยให้ท่านเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่ายแบบไร้สายได้โดยการใส่ข้อมูล PIN ที่ให้มาบนจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย) ที่เปิดใช้งาน Wi-Fi Protected Setup™(WPS)

ค่าเริ่มต้นที่ตั้งมาจากโรงงานในเครื่องของท่าน คือ โหมด PBC ซึ่งเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมเครือข่ายแบบไร้สายทั่วไป

[Note]

ท่านสามารถเปลี่ยนโหมด WPS ในแผงควบคุมได้ (Menu) > Network > Wireless > OK > WPS Setting)

เครื่องที่มีจอแสดงผล

การเชื่อมต่อในโหมด PBC
 1. กดปุ่ม (WPS) บนแผงควบคุมค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที

  เครื่องจะรอจนถึงสองนาทีจนกระทั่งท่านกดปุ่ม WPS (PBC) บนจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย)

 2. กดปุ่ม WPS (PBC) บนจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย)

  ข้อความจะแสดงบนจอแสดงผลตามลำดับด้านล่าง:

  1. Connectingเครื่องกำลังเชื่อมต่อกับจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย)

  2. Connectedเมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเรียบร้อยแล้ว ไฟ WPS LED จะสว่างขึ้น

  3. AP SSIDหลังจากดำเนินการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเรียบร้อยแล้ว ข้อมูล SSID ของ AP จะปรากฏบนจอแสดงผล

 3. ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาในไดร์ฟซีดีรอมและดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่อไปโดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เมื่อหน้าจอ "Connect Printer" ปรากฏขึ้น ให้เลือกการเชื่อมต่อ Network (Ethernet/Wireless)

การเชื่อมต่อในโหมด PIN
 1. กดปุ่ม (WPS) บนแผงควบคุมค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที

 2. ตัวเลข PIN แปดหลักจะปรากฏบนจอแสดงผล

  ท่านต้องใส่ตัวเลข PIN แปดหลักลงในคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย) ภายใน 2 นาที

  ข้อความจะแสดงบนจอแสดงผลตามลำดับด้านล่าง:

  1. Connectingเครื่องกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย

  2. Connectedเมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเรียบร้อยแล้ว ไฟ WPS LED จะสว่างขึ้น

  3. SSID Typeหลังจากดำเนินการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเรียบร้อยแล้ว ข้อมูล SSID ของ AP จะปรากฏบนจอ LCD

 3. ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาในไดร์ฟซีดีรอมและดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่อไปโดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เมื่อหน้าจอ "Connect Printer" ปรากฏขึ้น ให้เลือกการเชื่อมต่อ Network (Ethernet/Wireless)

เครื่องที่ไม่มีจอแสดงผล

การเชื่อมต่อในโหมด PBC
 1. กดปุ่ม (WPS) บนแผงควบคุมค้างไว้ประมาณ 2 - 4 วินาที จนกว่าไฟ LED แสดงสถานะจะกะพริบเร็วๆ

  เครื่องเริ่มการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย ไฟ LED กะพริบเกินกว่าสองนาทีจนกระทั่งท่านกดปุ่ม PBC บนจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย)

 2. กดปุ่ม WPS (PBC) บนจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย)

  1. ไฟ WPS LED กะพริบเร็วๆ เครื่องกำลังเชื่อมต่อกับจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย)

  2. เมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเรียบร้อยแล้ว ไฟ WPS LED จะสว่างขึ้น

 3. ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาในไดร์ฟซีดีรอมและดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่อไปโดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เมื่อหน้าจอ "Connect Printer" ปรากฏขึ้น ให้เลือกการเชื่อมต่อ Network (Ethernet/Wireless)

การเชื่อมต่อในโหมด PIN
 1. ต้องพิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่ายและหมายเลข PIN (ดูที่ การพิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย)

  ในโหมดเตรียมพร้อม ให้กดปุ่ม (Cancel หรือ Stop/Clear) บนแผงควบคุมค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ท่านสามารถค้นหา PIN ของเครื่อง

 2. กดปุ่ม (WPS) บนแผงควบคุมค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 4 วินาทีจนกว่าไฟ LED แสดงสถานะจะสว่างขึ้น

  เครื่องเริ่มการเชื่อมต่อกับจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย)

 3. ท่านต้องใส่ตัวเลข PIN แปดหลักลงในคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย) ภายใน 2 นาที

  ไฟ LED จะกะพริบช้าๆ เกินกว่าสองนาทีจนกระทั่งท่านใส่ตัวเลข PIN 8 หลัก

  ไฟ WPS LED จะกะพริบตามลำดับด้านล่าง:

  1. ไฟ WPS LED กะพริบเร็วๆ เครื่องกำลังเชื่อมต่อกับจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย)

  2. เมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเรียบร้อยแล้ว ไฟ WPS LED จะสว่างขึ้น

 4. ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาในไดร์ฟซีดีรอมและดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่อไปโดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เมื่อหน้าจอ "Connect Printer" ปรากฏขึ้น ให้เลือกการเชื่อมต่อ Network (Ethernet/Wireless)

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้ง

เมื่อปิดฟังก์ชั่นการทำงานแบบไร้สาย เครื่องจะพยายามเชื่อมต่อกับจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย) จากการตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายและที่อยู่ที่ใช้ก่อนหน้า

[Note]

ในกรณีต่อไปนี้ เครื่องจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายใหม่โดยอัตโนมัติ:

 • เครื่องจะปิดและเปิดขึ้นมาอีกครั้ง

 • จุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย) จะปิดและเปิดขึ้นมาอีกครั้ง

การยกเลิกขั้นตอนการเชื่อมต่อ

หากต้องการยกเลิกฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายเมื่อเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายแบบไร้สาย ให้กดและปล่อย (Cancel หรือ Stop/Clear) บนแผงควบคุม ท่านต้องรอประมาณ 2 นาทีเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายอีกครั้ง

การยกเลิกการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย ให้กดปุ่ม (WPS) บนแผงควบคุมเป็นเวลานานเกิน 2 วินาที

 • เมื่อเครือข่าย Wi-Fi อยู่ในโหมดว่าง: เครื่องจะยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายแบบไร้สายทันที และไฟ LED WPS จะดับลง

 • เมื่อกำลังใช้เครือข่าย Wi-Fi: ขณะที่เครื่องรอจนกว่างานปัจจุบันจะเสร็จ ไฟ WPS LED จะกะพริบเร็วๆ จากนั้นการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายจะยกเลิกการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติและไฟ LED WPS จะดับลง

การใช้ปุ่ม เมนู

[Note]

เมนูบางรายการอาจไม่ปรากฏในจอแสดงผล โดยจะขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น หากเป็นเช่นนั้น แสดงว่าไม่สามารถใช้เมนูนั้นกับเครื่องของท่านได้

ก่อนที่จะเริ่มต้น ท่านต้องทราบชื่อเครือข่าย (SSID) ของเครือข่ายแบบไร้สาย และรหัสผ่านของเครือข่ายหากมีการเข้ารหัสไว้ ข้อมูลนี้จะถูกตั้งค่าเมื่อมีการติดตั้งจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย) หากท่านไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบไร้สายของท่าน ใหสอบถามจากผู้ที่ตั้งค่าเครือข่ายของท่าน

[Note]

หลังจากเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องเพื่อพิมพ์โดยใช้โปรแกรม (ดูที่ การติดตั้งไดรเวอร์ผ่านเครือข่าย)

 1. กดปุ่ม (Menu) บนแผงควบคุม

 2. กด Network > Wireless > WLAN Settings

 3. กด OK เพื่อเลือกวิธีการตั้งค่าที่ท่านต้องการ

  • Wizard (แนะนำ): ในโหมดนี้ จะมีการดำเนินการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ เครื่องจะแสดงรายการเครือข่ายที่มีให้เลือก หลังจากเลือกเครือข่ายแล้ว เครื่องพิมพ์จะแจ้งถามรหัสความปลอดภัยสำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย

  • Customในโหมดนี้ ผู้ใช้สามารถระบุหรือแก้ไข SSID ของตนได้เอง หรือเลือกตัวเลือกความปลอดภัยโดยละเอียดได้

การตั้งค่าโดยใช้ Windows

[Note]

ทางลัดเรียกใช้โปรแกรม Wireless Setting โดยไม่ต้องใช้แผ่นซีดี: ถ้าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้วครั้งหนึ่ง คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรม Wireless Setting ได้โดยไม่ต้องใช้แผ่นซีดี จากเมนู เริ่ม ให้เลือก โปรแกรม หรือ โปรแกรมทั้งหมด > Samsung Printers > ชื่อไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของคุณ > Wireless Setting Program

จุดเข้าใช้งานผ่านสาย USB

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม
 • จุดเข้าใช้งาน

 • เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

 • แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง

 • เครื่องที่ติดตั้งอินเตอร์เฟสเครือข่ายแบบไร้สาย

 • สายเคเบิล USB

การสร้างเครือข่ายแบบ Infrastructure
 1. ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับเครื่องแล้ว

 2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ จุดเข้าใช้งาน และเครื่องพิมพ์

 3. ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับเครื่องลงในไดรฟ์ซีดีรอม

 4. คลิก Start Installation

 5. อ่าน License Agreement และเลือก I accept the terms of the License Agreement แล้วคลิกที่ Next

 6. เลือก "Wireless network setup with a USB cable" ใน "Connect Printer" แล้วคลิก Next

 7. หลังการค้นหา จะปรากฏอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายบนหน้าต่าง เลือกชื่อ (SSID) ของจุดเข้าใช้งานที่ท่านกำลังใช้และคลิก Next

  [Note]

  หากท่านไม่สามารถค้นหาชื่อเครือข่ายที่ท่านต้องการเลือก หรือท่านต้องการตั้งค่าการกำหนดค่าระบบไร้สายด้วยตนเอง ให้คลิก Advanced Setting

  • Enter the wireless Network Nameป้อน SSID ของจุดเข้าใช้งาน (SSID จะต้องใช้ตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ให้ถูกต้อง)

  • Operation Modeเลือก Infrastructure

  • Authenticationเลือกประเภทการรับรองความถูกต้อง

   Open Systemไม่ใช้การรับรองความถูกต้อง และอาจใช้หรือไม่ใช้การเข้ารหัส ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

   Shared Keyใช้การรับรองความถูกต้อง อุปกรณ์ที่มีคีย์ WEP ที่ถูกต้องสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายได้

   WPA Personal หรือ WPA2 Personalเลือกตัวเลือกนี้เพื่อรับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ใช้ WPA Pre-Shared Key ตัวเลือกนี้ใช้คีย์ลับที่ใช้ร่วมกัน (โดยทั่วไปเรียกว่า วลีรหัสผ่าน Pre Shared Key) ซึ่งกำหนดค่าได้เองบนจุดเข้าใช้งานและบนแต่ละไคลเอนต์

  • Encryptionเลือกการเข้ารหัส (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES)

  • Network Passwordป้อนค่ารหัสผ่านของเครือข่ายการเข้ารหัส

  • Confirm Network Passwordยืนยันค่ารหัสผ่านของเครือข่ายการเข้ารหัส

  • WEP Key Indexหากท่านกำลังใช้การเข้ารหัส WEP ให้เลือก WEP Key Index ที่เหมาะสม

  [Note]

  หน้าต่างความปลอดภัยเครือข่ายแบบไร้สายจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการตั้งค่าความปลอดภัยของจุดเข้าใช้งาน

 8. ถ้าเครื่องพิมพ์ของท่านรองรับ Wi-Fi Direct หน้าจอที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้น คลิก Ok และ Next

  [Note]
  • ตัวเลือก Wi-Fi Direct จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเฉพาะเมื่อเครื่องพิมพ์ของท่านรองรับคุณสมบัตินี้

  • ท่าสามารถเริ่มสร้าง Wi-Fi Direct ได้โดยใช้ Samsung Easy Printer Manager (ดูที่ การตั้งค่า Wi-Fi Direct)

  • Network Name(SSID): ชื่อเครือข่ายเริ่มต้นคือชื่อรุ่น และมีความยาวสูงสุด 22 อักขระ (ไม่รวม "Direct-xx-")

  • Network Password เป็นสตริงตัวเลขความยาว 8 ~ 64 อักขระ

 9. เมื่อการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายเสร็จสิ้น ให้ถอดสาย USB ที่เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ออก คลิก Next

 10. คลิก Next เมื่อหน้าต่าง Printers Found ปรากฏขึ้น

 11. เลือกส่วนประกอบที่จะติดตั้ง คลิก Next

 12. เมื่อเลือกส่วนประกอบแล้ว ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อเครื่อง ตั้งค่าเครื่องที่จะใช้ร่วมกันบนเครือข่าย ตั้งค่าเครื่องให้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น และเปลี่ยนชื่อพอร์ตของเครื่องแต่ละเครื่อง คลิก Next

 13. ถ้าท่านต้องการลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ของท่านกับเว็บไซต์ Samsung และรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้คลิก On-line Registration หากไม่ต้องการ ให้คลิก Finish

Ad-hoc ผ่านสาย USB

ถ้าคุณไม่มีจุดเข้าใช้งาน (AP) คุณยังคงสามารถเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณในแบบไร้สายได้โดยการตั้งค่าเครือข่าย Ad-Hoc แบบไร้สายตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม
 • เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

 • แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง

 • เครื่องที่ติดตั้งอินเตอร์เฟสเครือข่ายแบบไร้สาย

 • สายเคเบิล USB

การสร้างเครือข่าย Ad-hoc ใน Windows
 1. ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับเครื่องแล้ว

 2. เปิดคอมพิวเตอร์และเครื่องเครือข่ายแบบไร้สาย

 3. ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับเครื่องลงในไดรฟ์ซีดีรอม

 4. คลิก Start Installation

 5. อ่าน License Agreement และเลือก I accept the terms of the License Agreement แล้วคลิกที่ Next

 6. เลือก "Wireless network setup with a USB cable" ใน "Connect Printer" แล้วคลิก Next

 7. หลังจากค้นหาเครือข่ายไร้สาย รายการเครือข่ายไร้สายที่เครื่องของท่านค้นหาจะปรากฏขึ้น คลิกปุ่ม Advanced Settings

  [Note]
  • Enter the wireless Network Nameพิมพ์ชื่อ SSID ที่ท่านต้องการ (SSID จะต้องใช้ตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ให้ถูกต้อง)

  • Operation Modeเลือก Ad-hoc

  • Channelเลือกช่อง (Auto Setting หรือ 2412 MHz ถึง 2467 MHz)

  • Authenticationเลือกประเภทการรับรองความถูกต้อง

   Open Systemไม่ใช้การรับรองความถูกต้อง และอาจใช้หรือไม่ใช้การเข้ารหัส ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

   Shared Keyใช้การรับรองความถูกต้อง อุปกรณ์ที่มีคีย์ WEP ที่ถูกต้องสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายได้

  • Encryptionเลือกการเข้ารหัส (None, WEP64, WEP128)

  • Network Passwordป้อนค่ารหัสผ่านของเครือข่ายการเข้ารหัส

  • Confirm Network Passwordยืนยันค่ารหัสผ่านของเครือข่ายการเข้ารหัส

  • WEP Key Indexหากท่านกำลังใช้การเข้ารหัส WEP ให้เลือก WEP Key Index ที่เหมาะสม

  หน้าต่างความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายจะปรากฏขึ้นเมื่อเครือข่าย Ad-hoc เปิดใช้งานความปลอดภัย

  เลือก Open System หรือ Shared Key สำหรับการรับรองความถูกต้อง และคลิก Next

  • WEP (Wired Equivalent Privacy) คือโปรโตคอลความปลอดภัยที่ป้องกันการเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สายของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต WEP จะเข้ารหัสส่วนข้อมูลของแต่ละแพ็กเก็ตที่มีการแลกเปลี่ยนบนเครือข่ายไร้สายโดยใช้คีย์การเข้ารหัส WEP 64 บิตหรือ 128 บิต

 8. หน้าต่างที่แสดงการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายจะปรากฏขึ้น ตรวจสอบการตั้งค่าและคลิกที่ Next

  [Note]

  ก่อนจะใส่ IP แอดเดรสของเครื่อง ท่านต้องทราบข้อมูลการตั้งค่าเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ก่อน หากการกำหนดค่าเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ตั้งค่าเป็น DHCP การตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายควรจะเป็น DHCP ด้วยเช่นกัน หรือเช่นเดียวกัน หากการกำหนดค่าเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ตั้งค่าเป็นแบบคงที่ การตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายก็ควรจะเป็นแบบคงที่ด้วยเช่นกัน

  หากคอมพิวเตอร์ตั้งค่าเป็น DHCP และท่านต้องการใช้การตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายแบบคงที่ ท่านต้องติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อขอรับ IP แอดเดรสแบบคงที่

  • สำหรับวิธีการ DHCP

   หากวิธีกำหนด IP แอดเดรสคือ DHCP ให้ตรวจสอบว่า DHCP ปรากฏอยู่ในหน้าต่าง Wireless Network Setting Confirm หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากปรากฏเป็น Static ให้คลิกที่ Change TCP/IP เพื่อเปลี่ยนวิธีกำหนดเป็น Receive IP address automatically (DHCP)

  • สำหรับวิธีแบบคงที่

   หากวิธีกำหนด IP แอดเดรส คือแบบคงที่ ให้ตรวจสอบว่าหน้าต่าง Wireless Network Setting Confirm แสดง Static อยู่หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ถ้าปรากฏเป็น DHCP ให้คลิก Change TCP/IP เพื่อใส่ IP แอดเดรสและค่าการตั้งค่าเครือข่ายอื่นๆ ของเครื่อง

   ตัวอย่างเช่น

   หากข้อมูลเครือข่ายของคอมพิวเตอร์เป็นดังนี้

   • IP แอดเดรส: 169.254.133.42

   • ซับเน็ตมาสก์: 255.255.0.0

   ข้อมูลเครือข่ายของเครื่องควรเป็นดังนี้

   • IP แอดเดรส: 169.254.133.43

   • ซับเน็ตมาสก์: 255.255.0.0 (ใช้ซับเน็ตมาสก์ของคอมพิวเตอร์)

   • เกตเวย์: 169.254.133.1

 9. หน้าต่าง Wireless Network Setting Complete จะปรากฏขึ้น คลิก Next

 10. เมื่อการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายเสร็จสิ้น ให้ถอดสาย USB ที่เชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ออก คลิก Next

 11. คลิก Next เมื่อหน้าต่าง Printers Found ปรากฏขึ้น

 12. เลือกอุปกรณ์ที่จะติดตั้ง คลิก Next

 13. เมื่อเลือกอุปกรณ์แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเครื่อง ตั้งค่าเครื่องที่จะใช้ร่วมกันบนเครือข่าย ตั้งค่าเครื่องให้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น และเปลี่ยนชื่อพอร์ตของเครื่องแต่ละเครื่อง คลิก Next

 14. ถ้าท่านต้องการลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ของท่านกับเว็บไซต์ Samsung และรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้คลิก On-line Registration หากไม่ต้องการ ให้คลิก Finish

การตั้งค่าโดยใช้ Macintosh

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม

 • จุดเข้าใช้งาน

 • เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

 • แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง

 • เครื่องที่ติดตั้งอินเตอร์เฟสเครือข่ายแบบไร้สาย

 • สายเคเบิล USB

จุดเข้าใช้งานผ่านสาย USB

 1. ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับเครื่องแล้ว

 2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ จุดเข้าใช้งาน และเครื่องพิมพ์

 3. ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับเครื่องลงในไดรฟ์ซีดีรอม

 4. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนซีดีรอมที่ปรากฏบนเดสก์ทอป Macintosh

 5. ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ MAC_Installer > ไอคอน Installer OS X

 6. คลิก Continue

 7. อ่านข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตใช้งานและคลิก Continue

 8. คลิก Agree เพื่อยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตใช้งาน

 9. เมื่อข้อความที่เตือนว่าโปรแกรมทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของท่านจะปิดปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ Continue

 10. คลิกปุ่ม Wireless Network Setting บน User Options Pane

 11. หลังการค้นหา จะปรากฏอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายบนหน้าต่าง เลือกชื่อ (SSID) ของจุดเข้าใช้งานที่ท่านกำลังใช้และคลิก Next

  [Note]

  หากท่านตั้งค่าแบบไร้สายด้วยตนเอง ให้คลิก Advanced Setting

  • Enter the wireless Network Nameป้อน SSID ของจุดเข้าใช้งาน (SSID จะต้องใช้ตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ให้ถูกต้อง)

  • Operation Modeเลือก Infrastructure

  • Authenticationเลือกประเภทการรับรองความถูกต้อง

   Open Systemไม่ใช้การรับรองความถูกต้อง และอาจใช้หรือไม่ใช้การเข้ารหัส ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

   Shared Keyใช้การรับรองความถูกต้อง อุปกรณ์ที่มีคีย์ WEP ที่ถูกต้องสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายได้

   WPA Personal หรือ WPA2 Personalเลือกตัวเลือกนี้เพื่อรับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ใช้ WPA Pre-Shared Key ทางเลือกนี้ใช้คีย์ลับที่ใช้ร่วมกัน (โดยทั่วไปเรียกว่า วลีรหัสผ่าน Pre Shared Key) ซึ่งกำหนดค่าได้เองบนจุดเข้าใช้งานและบนแต่ละไคลเอนต์

  • Encryptionเลือกการเข้ารหัส (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES)

  • Network Passwordป้อนค่ารหัสผ่านของเครือข่ายการเข้ารหัส

  • Confirm Network Passwordยืนยันค่ารหัสผ่านของเครือข่ายการเข้ารหัส

  • WEP Key Indexหากท่านกำลังใช้การเข้ารหัส WEP ให้เลือก WEP Key Index ที่เหมาะสม

  หน้าต่างความปลอดภัยเครือข่ายแบบไร้สายจะปรากฏขึ้นเมื่อจุดเข้าใช้งานเปิดใช้งานความปลอดภัย

  [Note]
  • ท่าสามารถเริ่มสร้าง Wi-Fi Direct ได้โดยใช้ Samsung Easy Printer Manager (ดูที่ การตั้งค่า Wi-Fi Direct)

  • Network Name(SSID): ชื่อเครือข่ายเริ่มต้นคือชื่อรุ่น และมีความยาวสูงสุด 22 อักขระ (ไม่รวม "Direct-xx-")

  • Network Password เป็นสตริงตัวเลขความยาว 8 ~ 64 อักขระ

 12. เมื่อการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายเสร็จสิ้น ให้ถอดสาย USB ที่เชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ออก

 13. การตั้งค่าเครือข่ายไร้สายเสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Quit

  [Note]

  หลังจากเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องเพื่อพิมพ์โดยใช้โปรแกรม (ดูที่ การติดตั้งสำหรับ Macintosh)

Ad-hoc ผ่านสาย USB

ถ้าคุณไม่มีจุดเข้าใช้งาน (AP) คุณยังคงสามารถเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณในแบบไร้สายได้โดยการตั้งค่าเครือข่าย Ad-Hoc แบบไร้สายตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม
 • เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

 • แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง

 • เครื่องที่ติดตั้งอินเตอร์เฟสเครือข่ายแบบไร้สาย

 • สายเคเบิล USB

การสร้างเครือข่าย Ad-Hoc ใน Macintosh
 1. ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับเครื่องแล้ว

 2. เปิดคอมพิวเตอร์และเครื่องเครือข่ายแบบไร้สาย

 3. ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับเครื่องลงในไดรฟ์ซีดีรอม

 4. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนซีดีรอมที่ปรากฏบนเดสก์ทอป Macintosh

 5. ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ MAC_Installer > ไอคอน Installer OS X

 6. คลิก Continue

 7. อ่านข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตใช้งานและคลิก Continue

 8. คลิก Agree เพื่อยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตใช้งาน

 9. เมื่อข้อความที่เตือนว่าโปรแกรมทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของท่านจะปิดปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ Continue

 10. คลิกปุ่ม Wireless Network Setting บน User Options Pane

 11. หลังจากค้นหาเครือข่ายไร้สาย รายการเครือข่ายไร้สายที่เครื่องของท่านค้นหาจะปรากฏขึ้น คลิกปุ่ม Advanced Settings

  [Note]
  • Enter the wireless Network Nameป้อนชื่อ SSID (SSID จะต้องใช้ตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ให้ถูกต้อง)

  • Operation Modeเลือก Ad-hoc

  • Channelเลือกช่องสัญญาณ (Auto Setting หรือ 2412 MHz ถึง 2467 MHz)

  • Authenticationเลือกประเภทการรับรองความถูกต้อง

   Open Systemไม่ใช้การรับรองความถูกต้อง และอาจใช้หรือไม่ใช้การเข้ารหัส ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

   Shared Keyใช้การรับรองความถูกต้อง อุปกรณ์ที่มีคีย์ WEP ที่ถูกต้องสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายได้

  • Encryptionเลือกการเข้ารหัส (None, WEP64, WEP128)

  • Network Passwordป้อนค่ารหัสผ่านของเครือข่ายการเข้ารหัส

  • Confirm Network Passwordยืนยันค่ารหัสผ่านของเครือข่ายการเข้ารหัส

  • WEP Key Indexหากท่านกำลังใช้การเข้ารหัส WEP ให้เลือก WEP Key Index ที่เหมาะสม

  หน้าต่างความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายจะปรากฏขึ้นเมื่อเครือข่าย Ad-hoc ไม่มีการตั้งค่าความปลอดภัย

  เลือก Open System หรือ Shared Key สำหรับการรับรองความถูกต้อง และคลิก Next

  • WEP (Wired Equivalent Privacy) คือโปรโตคอลความปลอดภัยที่ป้องกันการเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สายของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต WEP จะเข้ารหัสส่วนข้อมูลของแต่ละแพ็กเก็ตที่มีการแลกเปลี่ยนบนเครือข่ายไร้สายโดยใช้คีย์การเข้ารหัส WEP 64 บิตหรือ 128 บิต

 12. หน้าต่างที่แสดงการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายจะปรากฏขึ้น ตรวจสอบการตั้งค่าและคลิกที่ Next

  [Note]

  ก่อนจะใส่ IP แอดเดรสของเครื่อง ท่านต้องทราบข้อมูลการตั้งค่าเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ก่อน หากการกำหนดค่าเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ตั้งค่าเป็น DHCP การตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายควรจะเป็น DHCP ด้วยเช่นกัน หรือเช่นเดียวกัน หากการกำหนดค่าเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ตั้งค่าเป็นแบบคงที่ การตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายก็ควรจะเป็นแบบคงที่ด้วยเช่นกัน

  หากคอมพิวเตอร์ตั้งค่าเป็น DHCP และคุณต้องการใช้การตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายคงที่ ท่านต้องติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อขอรับ IP แอดเดรสแบบคงที่

  • สำหรับวิธีการ DHCP

   หากวิธีกำหนด IP แอดเดรสคือ DHCP ให้ตรวจสอบว่า DHCP ปรากฏอยู่ในหน้าต่าง Wireless Network Setting Confirm หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากปรากฏเป็น Static ให้คลิกที่ Change TCP/IP เพื่อเปลี่ยนวิธีกำหนดเป็น Receive IP address automatically (DHCP)

  • สำหรับวิธีแบบคงที่

   หากวิธีกำหนด IP แอดเดรส คือแบบคงที่ ให้ตรวจสอบว่าหน้าต่าง Wireless Network Setting Confirm แสดง Static อยู่หรือไม่ ถ้าปรากฏเป็น DHCP ให้คลิก Change TCP/IP เพื่อใส่ IP แอดเดรสและค่าการตั้งค่าเครือข่ายอื่นๆ ของเครื่อง

   ตัวอย่างเช่น

   หากข้อมูลเครือข่ายของคอมพิวเตอร์เป็นดังนี้

   • IP แอดเดรส: 169.254.133.42

   • ซับเน็ตมาสก์: 255.255.0.0

   ข้อมูลเครือข่ายของเครื่องควรเป็นดังนี้

   • IP แอดเดรส: 169.254.133.43

   • ซับเน็ตมาสก์: 255.255.0.0 (ใช้ซับเน็ตมาสก์ของคอมพิวเตอร์)

   • เกตเวย์: 169.254.133.1

 13. เมื่อมีหน้าต่างปรากฏขึ้นโดนแจ้งยืนยันการเชื่อมต่อสายเครือข่าย ให้ถอดสายเครือข่ายออกแล้วคลิก Next

  ถ้าเสียบสายเครือข่ายไว้ อาจเกิดปัญหาในการค้นหาเครื่องพิมพ์ขณะกำหนดค่าเครือข่ายแบบไร้สายได้

 14. เครือข่ายไร้สายกำลังเชื่อมต่อตามการกำหนดค่าเครือข่าย

 15. การตั้งค่าเครือข่ายไร้สายเสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Quit

  [Note]

  หลังจากเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องเพื่อพิมพ์โดยใช้โปรแกรม (ดูที่ การติดตั้งสำหรับ Macintosh)

การใช้สายเครือข่าย

[Note]

เครื่องพิมพ์ที่ไม่รองรับพอร์ตเครือข่ายจะไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้

เครื่องของท่านเป็นเครื่องที่สามารถใช้ได้กับเครือข่าย หากต้องการให้เครื่องของท่านทำงานร่วมกับเครือข่าย ท่านต้องดำเนินการขั้นตอนการกำหนดค่าบางประการ

[Note]
 • หลังจากเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องเพื่อพิมพ์โดยใช้โปรแกรม (ดูที่ การติดตั้งไดรเวอร์ผ่านเครือข่าย)

 • โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือบุคคลที่ตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายของท่าน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าเครือข่ายของท่าน

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม

 • จุดเข้าใช้งาน

 • เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

 • แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง

 • เครื่องที่ติดตั้งอินเตอร์เฟสเครือข่ายแบบไร้สาย

 • สายเครือข่าย

การพิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย

คุณสามารถดูการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องพิมพ์ของคุณได้โดยการสั่งพิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย

ดูที่ การพิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย

การตั้งค่า IP โดยใช้โปรแกรม SetIP (Windows)

โปรแกรมนี้ใช้เพื่อตั้งค่า IP แอดเดรสเครือข่ายของเครื่องของท่านด้วยตนเอง โดยใช้ MAC แอดเดรสเพื่อติดต่อสื่อสารกับเครื่อง MAC แอดเดรสคือหมายเลขอนุกรมฮาร์ดแวร์ของอินเตอร์เฟสเครือข่ายและมีอยู่ใน รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย

ดูที่ การตั้งค่า IP แอดเดรส

การกำหนดค่าเครือข่ายแบบไร้สายของเครื่อง

ก่อนที่จะเริ่มต้น ท่านต้องทราบชื่อเครือข่าย (SSID) ของเครือข่ายแบบไร้สาย และรหัสผ่านของเครือข่ายหากมีการเข้ารหัสไว้ ข้อมูลนี้จะถูกตั้งค่าเมื่อมีการติดตั้งจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย) หากท่านไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบไร้สายของท่าน ใหสอบถามจากผู้ที่ตั้งค่าเครือข่ายของท่าน

หากต้องการกำหนดพารามิเตอร์แบบไร้สาย ท่านสามารถใช้ SyncThru™ Web Service

การใช้ SyncThru™ Web Service

ก่อนที่จะเริ่มต้นการกำหนดค่าพารามิเตอร์แบบไร้สาย ให้ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อสาย

 1. ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเครือข่ายเข้ากับเครื่องแล้ว หากยังไม่ได้เชื่อมต่อ ให้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับสายเครือข่ายมาตรฐาน

 2. เปิดเว็บเบราเซอร์ เช่น Internet Explorer, Safari หรือ Firefox และป้อน IP แอดเดรสใหม่ของเครื่องลงในหน้าต่างเบราเซอร์

  ตัวอย่างเช่น

 3. คลิก Login ทางด้านบนขวาของเว็บไซต์ SyncThru™ Web Service

 4. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ใน ID และรหัสผ่านใน Password แล้วคลิกที่ Login

  • IDadmin

  • Password sec00000

 5. เมื่อหน้าต่าง SyncThru™ Web Service เปิดขึ้น ให้คลิกที่ Network Settings

 6. คลิก Wireless > Wizard

  [Note]

  Wizard จะช่วยท่านในการตั้งค่าการกำหนดค่าเครือข่ายแบบไร้สาย อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายโดยตรง ให้เลือก Custom.

 7. เลือก Network Name(SSID) ชื่อใดชื่อหนึ่งจากรายการ

  • SSID: SSID (Service Set Identifier) คือชื่อที่ระบุจุดเข้าใช้งานเครือข่ายแบบไร้สายและอุปกรณ์แบบไร้สายที่พยายามเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายที่กำหนดจะต้องใช้ SSID เดียวกัน SSID จะต้องใช้ตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ให้ถูกต้อง

  • Operation Mode: Operation Mode หมายถึงประเภทของการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (ดูที่ ชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านของเครือข่ายไร้สาย)

   • Ad-hoc: ช่วยอุปกรณ์แบบไร้สายให้สื่อสารได้โดยตรงกับอุปกรณ์อื่นในสภาพแบบ peer-to-peer

   • Infrastructure: ช่วยอุปกรณ์แบบไร้สายในการสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นผ่านจุดเข้าใช้งาน

  [Note]

  หาก Operation Mode ของเครือข่ายคือ Infrastructure ให้เลือก SSID ของจุดเข้าใช้งาน หาก Operation Mode คือ Ad-hoc ให้เลือก SSID ของเครื่อง โปรดจำไว้ว่า “portthru” เป็น SSID เริ่มต้นของเครื่อง

 8. คลิก Next

  หากการตั้งค่าความปลอดภัยแบบไร้สายปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ (รหัสผ่านของเครือข่าย) และคลิก Next

 9. หน้าต่างการยืนยันจะปรากฏขึ้น ให้ตรวจสอบการตั้งค่าระบบไร้สาย หากการตั้งค่าถูกต้อง ให้คลิก Apply

  [Caution]

  ถอดสายเครือข่าย (มาตรฐานหรือเครือข่าย) เครื่องของท่านควรเริ่มการสื่อสารกับเครือข่ายแบบไร้สาย ในกรณีของโหมด Ad-hoc ท่านสามารถใช้ LAN แบบไร้สายและ LAN แบบมีสายได้พร้อมกัน

 10. ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาในไดร์ฟซีดีรอมและดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่อไปโดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เมื่อหน้าจอ "Connect Printer" ปรากฏขึ้น ให้เลือกการเชื่อมต่อ Network (Ethernet/Wireless)

การเปิด/ปิดเครือข่าย Wi-Fi

[Note]

หากเครื่องของท่านมีจอแสดงผล ท่านสามารถเปิด/ปิด Wi-Fi จากแผงควบคุมของเครื่องได้โดยใช้เมนู Network

 1. ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเครือข่ายเข้ากับเครื่องแล้ว หากยังไม่ได้เชื่อมต่อ ให้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับสายเครือข่ายมาตรฐาน

 2. เปิดเว็บเบราเซอร์ เช่น Internet Explorer, Safari หรือ Firefox และป้อน IP แอดเดรสใหม่ของเครื่องลงในหน้าต่างเบราเซอร์

  ตัวอย่างเช่น

 3. คลิก Login ทางด้านบนขวาของเว็บไซต์ SyncThru™ Web Service

 4. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ลงใน ID และพิมพ์รหัสผ่านใน Password แล้วคลิก Login

  • IDadmin

  • Passwordsec00000

 5. เมื่อหน้าต่าง SyncThru™ Web Service เปิดขึ้น ให้คลิกที่ Network Settings

 6. คลิก Wireless > Custom

  คุณสามารถเปิด/ปิดเครือข่าย Wi-Fi ได้

การตั้งค่า Wi-Fi Direct สำหรับพิมพ์งานผ่านมือถือ

Wi-Fi Direct เป็นวิธีการเชื่อมต่อที่ใช้งานได้ง่ายดายระหว่างอุปกรณ์สองเครื่อง สำหรับเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของท่านกับอุปกรณ์มือถือที่รองรับ Wi-Fi Direct ผ่านการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงกว่าโหมด Ad-hoc

ท่านสามารถใช้ Wi-Fi Direct เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของท่านเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi Direct ขณะที่เชื่อมต่อกับจุดเข้าใจงานไปพร้อมๆ กันได้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้เครือข่ายแบบใช้สายและเครือข่าย Wi-Fi Direct ไปพร้อมกัน ดังนั้นผู้ใช้หลายคนจะสามารถเข้าถึงและพิมพ์เอกสารได้จากทั้ง Wi-Fi Direct และจากเครือข่ายแบบใช้สาย

[Note]
 • ท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์มือถือโดยใช้ Wi-Fi Direct ได้

 • รายชื่อโปรโตคอลที่รองรับอาจแตกต่างไปจากรุ่นของคุณ เครือข่าย Wi-Fi Direct ไม่รองรับบริการ IPv6, Network Filtering, IPSec, WINS และ SLP

 • สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือกับ Wi-Fi Direct ได้สูงสุดสี่เครื่องในแต่ละครั้ง

การตั้งค่า Wi-Fi Direct

ท่านสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi Direct ได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

จากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อผ่านสาย USB (แนะนำ)
 • หลังจากติดตั้งไดรเวอร์เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตั้งค่าและเปลี่ยนแปลง Samsung Easy Printer Manager ได้ใน Wi-Fi Direct

  [Note]

  Samsung Easy Printer Manager ใช้งานได้สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows และ Macintosh เท่านั้น

  • จากเมนู เริ่ม เลือก โปรแกรม หรือ โปรแกรมทั้งหมด > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Device Settings> Network.

   • Wi-Fi Direct On/Off: เลือก ON เพื่อเปิดใช้งาน

   • Device Name: ป้อนชื่อเครื่องพิมพ์เพื่อค้นหาเครื่องพิมพ์ของท่านบนเครือข่ายไร้สาย โดยค่าเริ่มต้นแล้ว ชื่ออุปกรณ์จะเป็นชื่อรุ่น

   • IP Address: ป้อนที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ ที่อยู่ IP นี้ใช้เฉพาะสำหรับเครือข่ายท้องถิ่นเท่านั้น และไม่ใช้กับเครือข่ายแบบใช้สายหรือเครือข่ายไร้สาย ขอแนะนำให้ใช้ที่อยู่ IP ในท้องถิ่นเริ่มต้น (ที่อยู่ IP ในท้องถิ่นเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์สำหรับ Wi-Fi Direct คือ 192.168.3.1 )

   • Group Owner: เปิดใช้งานตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดเครื่องพิมพ์ให้กับเจ้าของกลุ่ม Wi-Fi Direct Group Owner จะทำหน้าที่คล้ายกับจุดเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สาย ขอแนะนำให้เปิดใช้งานตัวเลือกนี้

   • Network Password: ถ้าเครื่องพิมพ์ของท่านเป็น Group Owner จะจำเป็นต้องใช้ Network Password สำหรับอุปกรณ์มือถือเครื่องอื่นเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของท่าน ท่านสามารถกำหนดรหัสผ่านของเครือข่ายได้ด้วยตนเอง หรือสามารถจำรหัสผ่านของเครือข่ายที่ให้มาซึ่งเป็นรหัสที่สุ่มขึ้นโดยเริ่มต้น

จากเครื่องพิมพ์ (เครื่องที่มีหน้าจอแสดงผล)
 • เลือก Network > Wireless > Wi-Fi Direct จากแผงควบคุม

 • เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct

จากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

ถ้าเครื่องพิมพ์ของท่านใช้สายเครือข่ายหรือใช้จุดเข้าใช้งานแบบไร้สายอยู่ ท่านสามารถเปิดใช้งานและกำหนดค่า Wi-Fi Direct ได้จาก SyncThru™ Web Service

 • ไปที่ SyncThru™ Web Service เลือก Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct

 • เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน Wi-Fi Direct แล้วตั้งค่าตัวเลือกอื่นๆ

[Note]
 • สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux

การตั้งค่าอุปกรณ์มือถือ

 • หลังจากตั้งค่า Wi-Fi Direct จากเครื่องพิมพ์แล้ว โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์มือถือที่ท่านใช้งานอยู่เพื่อตั้งค่า Wi-Fi Direct ของอุปกรณ์ดังกล่าว

 • หลังจากตั้งค่า Wi-Fi Direct แล้ว ท่านจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมการพิมพ์ผ่านมือถือ (ตัวอย่างเช่น: Samsung Mobile printer) เพื่อพิมพ์งานจากสมาร์ทโฟนของท่าน

[Note]
 • เมื่อท่านพบเครื่องพิมพ์ที่ท่านต้องการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์มือถือของท่าน ให้เลือกเครื่องพิมพ์ดังกล่าวและไฟ LED ของเครื่องพิมพ์จะกะพริบ กดปุ่ม WPS ของเครื่องพิมพ์เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์มือถือของท่าน

 • ถ้าอุปกรณ์มือถือของท่านไม่รองรับ WPS ท่านจะต้องป้อน "Network Password" ของเครื่องพิมพ์แทนการกดปุ่ม WPS

Samsung MobilePrint คืออะไร

Samsung MobilePrint คือโปรแกรมฟรีที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ภาพถ่าย เอกสาร และเว็บเพจจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้โดยตรง Samsung MobilePrint สามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟนที่ใช้ Android, Windows และ iOS และยังสามารถใช้ได้กับ iPod Touch และแท็บเบล็ตพีซีอีกด้วย โดยโปรแกรมจะเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของท่านเข้ากับเครื่องพิมพ์ Samsung ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย หรือเข้ากับเครื่องพิมพ์ไร้สายผ่านทางจุดเข้าใช้งาน Wi-Fi ท่านไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์ใหม่หรือต้องกำหนดการตั้งค่าของเครือข่าย เพียงแค่ติดตั้งโปรแกรม Samsung MobilePrint แล้วโปรแกรมจะตรวจหาเครื่องพิมพ์ Samsung ที่สามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติ นอกเหนือจากการพิมพ์ภาพถ่าย เว็บเพจ และ PDF แล้ว ท่านยังสามารถสแกนเอกสารได้ ถ้าท่านมีเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชันของ Samsung ท่านสามารถสแกนเอกสารทุกประเภทเป็นรูปแบบ JPG, PDF หรือ PNG เพื่อเปิดดูบนอุปกรณ์มือถือของท่านได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

การดาวน์โหลด Samsung MobilePrint

หากต้องการดาวน์โหลด Samsung MobilePrint ให้ไปที่ร้านค้าโปรแกรม (Samsung Apps, Android Market, App Store, Marketplace) บนอุปกรณ์มือถือของท่านแล้วค้นหา “Samsung MobilePrint”. หรือท่านสามารถไปที่ iTunes สำหรับอุปกรณ์ Apple หรือ Marketplace สำหรับอุปกรณ์ Windows ได้จากคอมพิวเตอร์ของท่าน

ระบบปฏิบัติการมือถือที่รองรับ

 • Android OS 2.1 ขึ้นไป

 • iOS 4.0 ขึ้นไป

 • Windows Phone 7 ขึ้นไป

อุปกรณ์ที่รองรับ

 • iOS 4.0 ขึ้นไป: iPod Touch, iPhone, iPad

 • Android 2.1 ขึ้นไป: Galxy S, Galaxy S2, Galaxy Tab และอุปกรณ์มือถือที่ใช้ Android

 • Windows Phone 7 ขึ้นไป: Samsung Focus, Omnia7 และ OmniaW และอุปกรณ์มือถือ Windows

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหาในระหว่างการตั้งค่าหรือการติดตั้งไดรเวอร์

Printers Not Found
 • เครื่องอาจยังไม่ได้เปิดขึ้น เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง

 • ไม่ได้เชื่อมต่อสาย USB ระหว่างคอมพิวเตอร์และเครื่อง เชื่อมต่อเครื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB

 • เครื่องไม่รองรับเครือข่ายแบบไร้สาย ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้งานของเครื่อง รวมถึงแผ่นซีดีซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง และเตรียมเครื่องเครือข่ายแบบไร้สาย

Connecting Failure - SSID Not Found
 • เครื่องหาชื่อเครือข่าย (SSID) ที่คุณเลือกหรือป้อนไม่พบ ตรวจสอบชื่อเครือข่าย (SSID) บนจุดเข้าใช้งานและลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

 • ไม่ได้เปิดจุดเข้าใช้งาน เปิดจุดเข้าใช้งาน

Connecting Failure - Invalid Security
 • ไม่ได้กำหนดค่าระบบความปลอดภัยอย่างถูกต้อง ตรวจสอบความปลอดภัยที่กำหนดไว้บนจุดเข้าใช้งานและเครื่องของคุณ

Connecting Failure - General Connection Error
 • คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้รับสัญญาณจากเครื่อง ตรวจสอบสาย USB และการเปิด-ปิดเครื่อง

Connecting Failure - Connected Wired Network
 • เครื่องของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายแบบใช้สาย ถอดสายของเครือข่ายออกจากเครื่อง

PC Connection Error
 • แอดเดรสของเครือข่ายที่กำหนดค่าไว้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และเครื่องของคุณ

  • สำหรับเครือข่ายแบบ DHCP

   เครื่องพิมพ์ได้รับ IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ (DHCP) เมือกำหนดค่าคอมพิวเตอร์เป็น DHCP

  • สำหรับเครือข่ายแบบคงที่

   เครื่องใช้แอดเดรสแบบคงที่เมื่อกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์เป็นแอดเดรสแบบคงที่

   ตัวอย่างเช่น

   หากข้อมูลเครือข่ายของคอมพิวเตอร์เป็นดังนี้

   • IP แอดเดรส: 169.254.133.42

   • ซับเน็ตมาสก์: 255.255.0.0

   ข้อมูลเครือข่ายของเครื่องควรเป็นดังนี้

   • IP แอดเดรส: 169.254.133.43

   • ซับเน็ตมาสก์: 255.255.0.0 (ใช้ซับเน็ตมาสก์ของคอมพิวเตอร์)

   • เกตเวย์: 169.254.133.1

ปัญหาอื่นๆ

หากเกิดปัญหาขณะใช้เครื่องบนเครือข่าย ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

[Note]

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย) ให้ดูที่คู่มือผู้ใช้งานของอุปกรณ์

 • คอมพิวเตอร์ จุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย) หรือเครื่องพิมพ์ของคุณไม่ได้เปิดเครื่อง

 • ตรวจสอบการรับสัญญาณไร้สายรอบๆ เครื่อง หากเราเตอร์อยู่ไกลจากเครื่องหรือมีสิ่งกีดขวาง ท่านอาจได้รับสัญญาณได้ไม่ดี

 • ไล่ปิดและเปิดจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย) เครื่องพิมพ์ และคอมพิวเตอร์ บางครั้งการไล่ปิดและเปิดอุปกรณ์อาจทำให้การสื่อสารเครือข่ายใช้งานได้

 • ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ (V3 หรือ Norton) ขัดขวางการสื่อสารหรือไม่

  หากคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันแต่ไม่สามารถค้นหาพบ ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์อาจขัดขวางการสื่อสารอยู่ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของซอฟต์แวร์เพื่อปิดและลองค้นหาเครื่องอีกครั้ง

 • ตรวจสอบว่ากำหนด IP แอดเดรสของเครื่องอย่างถูกต้อง ท่านสามารถตรวจสอบ IP แอดเดรสโดยการพิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย

 • ตรวจสอบว่าจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย) มีการกำหนดความปลอดภัย (รหัสผ่าน) หรือไม่ หากมีรหัสผ่าน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย)

 • ตรวจสอบ IP แอดเดรสของเครื่อง ติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องและเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย เนื่องจากลักษณะของ DHCP IP แอดเดรสที่กำหนดควรเปลี่ยน หากไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน หรือหากมีการรีเซ็ตจุดเข้าใช้งาน

  ลงทะเบียน MAC แอดเดรสของผลิตภัณฑ์เมื่อท่านกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DHCP บนจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย) จากนั้นท่านจะสามารถใช้ IP แอดเดรสที่กำหนดโดย MAC แอดเดรสนั้นได้เสมอ ท่านสามารถระบุ Mac แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ได้โดยการสั่งพิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย (ดูที่ การพิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย)

 • ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของระบบไร้สาย ท่านอาจไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายในสภาพแวดล้อมแบบ Infrastructure ซึ่งท่านต้องพิมพ์ข้อมูลของผู้ใช้ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย) ได้

 • เครื่องนี้รองรับเฉพาะ IEEE 802.11 b/g/n และ Wi-Fi ไม่รองรับการสื่อสารแบบไร้สายอื่นๆ (เช่น Bluetooth)

 • เมื่อใช้โหมด Ad-hoc สำหรับระบบปฏิบัติการ เช่น Windows Vista ท่านอาจต้องกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายทุกครั้งที่ใช้เครื่องแบบไร้สาย

 • ท่านไม่สามารถใช้โหมด Infrastructure และ Ad-hoc ได้พร้อมกันสำหรับเครื่องเครือข่ายแบบไร้สายของ Samsung

 • เครื่องอยู่ภายในช่วงเครือข่ายแบบไร้สาย

 • เครื่องไม่ควรมีสิ่งกีดขวางใดๆ มาขัดขวางสัญญาณไร้สาย

  ย้ายวัตถุที่เป็นโลหะขนาดใหญ่ระหว่างจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย) และเครื่องออก

  ควรแน่ใจว่าเครื่องและจุดเข้าใช้งานไร้สาย (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย) ไม่มีเสา กำแพง หรือแนวรับที่ทำจากโลหะหรือคอนกรีตกั้นอยู่

 • เครื่องควรอยู่ให้ห่างจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่อาจส่งสัญญาณรบกวนสัญญาณไร้สาย

  อุปกรณ์หลายประเภทสามารถรบกวนสัญญาณไร้สายได้ รวมถึงเตาไมโครเวฟและอุปกรณ์ Bluetooth บางประเภท

 • เมื่อการกำหนดค่าของจุดเข้าใช้งาน (หรือเราเตอร์แบบไร้สาย) เปลี่ยนแปลงไป ท่านจะต้องทำการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายของผลิตภัณฑ์อีกครั้ง