ยินดีต้อนรับ


ข้อแนะนำเบื้องต้นในการยื่นคำร้องขอรับบริการออนไลน์/ร้องทุกข์

1.   ระบบยื่นคำร้องขอรับบริการออนไลน์/ร้องทุกข์ เทศบาลนครอุดรธานีจัดทำขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนได้ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือมีข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์ต่อเทศบาลนครอุดรธานี
เพื่อให้เทศบาลนครอุดรธานีช่วยเหลือในเรื่องที่ได้รับความเดือดร้อนหรือนำข้อเสนอแนะพิจารณาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของเทศบาลนครอุดรธานี
2.   คำร้องขอรับบริการ/เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่ประชาชนร้องเรียนมาต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง และต้องไม่เป็นข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ หากข้อความที่ร้องเรียนไม่เป็นความจริง
หรือเป็นข้อความที่ก่อให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ท่านอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) ซึ่งมีโทษปรับหรือจำคุก
3.   ในการยื่นคำร้องขอรับบริการ/ร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ท่านต้องระบุชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน อีเมลล์ หรือเบอร์โทรศัพท์จริงของท่านเท่านั้น หรืออย่างน้อยต้องมีข้อมูลของท่านที่สามารถติดต่อกลับได้
หากปรากฏว่าท่านกรอกคำร้อง/ร้องเรียน หรือร้องทุกข์ โดยไม่ระบุข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับได้ เทศบาลนครอุดรธานี ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนนั้น และจะทำการลบข้อร้องเรียนของท่าน
จากระบบเรื่องราวร้องทุกข์


ส่งคำร้อง ติดตามเรื่อง