เปลี่ยนรหัสผ่าน

ขั้นตอนแลเงื่อนไขการเปลี่ยนรหัสผ่าน

  1. เลือกประเภทพนักงานของท่าน

  2. กรอกรหัสบัตรประชาชนของท่านให้ถูกต้อง

  3. กรอกรหัสผ่านเก่าให้ถูกต้อง

  4. กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน

  5. กรอกยืนยันรหัสผ่านใหม่ให้ถูกต้อง

ประเภทพนักงาน 
รหัสบัตรประชาชน 
รหัสผ่านเก่า 
รหัสผ่านใหม่ 
ยืนยันรหัสผ่าน